Get Adobe Flash player

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานผู้ป่วยใน งานศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลจังหาร งานจ่ายกลาง-ซักฟอก งานอุบัติเหตุ งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานหลักประกันคุณภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

<IMG SRC=
นพ.ชนากร ศีรษะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร

กลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ

นพ.ชนากร ศีรษะภูมิ
ผอ.รพ(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นพ.อัศราวุธ ใจหาญ
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.นันทกาญจน์ ตปนียากร
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นพ.ดุษเดือน ตั้งอารีอรุณ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

น.ส.วริยา สัตตัง
นักเทคนิคการแพทย์
นายอนุชา รัตนปกรณ์
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวอัญชนก ภาระก้านตง
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
น.ส.ปวีณา ชารีชัย
นักเทคนิคการแพทย์
นางกนกลักษณ์ ศิลปแก่น
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางภัทจิรา กิริยะ
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นายประจักษ์ ไกรเสน
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวสุรินทร์ยา จันทร์ภิรมย์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางรุ่งนภา มาศฉมาดล
จพ.เวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน

พทป.ภูมิณรงค์ วาณิชย์พุฒิกุล
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา พันทอง
พนักงานช่วยการพยาบาล
นางบุญถิ่น สีบุตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางชุติภา ภิบาลศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
นางฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางฉอ้อน จุลเพชร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางละดาวัลย์ ขุราษี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจันทร สารชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณธรัณญาน์ มโนวิมลญาณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปัทมพร วิทยารุ่งเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุดารัตน์ สรรพเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพรทิพย์ โรจนกร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนราภรณ์ อุธาดร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางวลัยพร ไกรเสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางไกรวิณี กิ่งกนก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสมพิศ ขจรมณี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางบุษราวรรณ พันธะไชย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจุไรรัตน เฉวียงหงส์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวพัชรี วิลาจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวขวัญฤทัย สนิท
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.ลดาภรณ์ โคตรสุวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.สุภาพร จำปาแดง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสายสุนีย์ บุตรศรีรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอาภัสรา อุทัยวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสมหวัง เผ่าศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพิกุลทอง พลนาคู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางโสภา พาดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสายสุดา กิจมานะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายธเนศ กุมภวา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวทิพย์อาภา ภิบาลศิลป์
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวกรุแก้ว บุรวัฒน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
นายนิรัน จุลเพชร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายเดช อินธิสอน
พนักงานแปล
นางพิพิธพร ธนสีลังกูร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางบานเย็น รัตนปกรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเสาวนีย์ รัตนาเกียรติ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สรวีย์ พรมชน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางยุพาพรรณ นิลพันธ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางศิรดา ศรีชะตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสากล ธนาไสย
พนักงานซักฟอก
นายอุดร พันธ์โนนงิ้ว
พนักงานบริการ
นางประวีณา ทาแพงน้อย
พนักงานซักฟอก
นางมธุรดา เวชกามา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางยุพาพรรณ นิลพันธ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสุวรรณา ขันทับ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางผกามาศ เย็นศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศศิธร ตาลอำไพ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล ศีรษะภูมิ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางรวิภา สุวรรณศรี
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายฉัตริยา มาศฉมาดล
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวปาริฉัตร แสนภา
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ แสนบัว
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางแจ่มศรี จันทร์ดอกรัก
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายพจรชัย บุญโทแสง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ธีณัฐชา เวียงอินทร์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายพงษ์ศักดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพจมาลย์ บุญกลาง
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวศศิธร อุณหวุฒิ
เภสัชกรชำนาญการ
นายนพพล จิววงษ์
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ อรรคนันท์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายศุภชัย ชาละมาลย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางจารุณี สมมาตย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นายภาณุพันธ์ บุศเนตร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
นางอัมพันธ์ พวงพิลา
พนักงานประจำห้องยา
นายบัญญัติ สองเป็ง
พนักงานประจำห้องยา
<img class=
นางนวพร แสงวุธ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวรัชมณี ชาละมาลย์
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นายศราวุธ ชาตาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวัชรพล.สุนทรพินิจ
จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาวอรุณี โพธิกะ
จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาวดวงเดือน ทิวาพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐพล กุลสุวรรณ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสมรักษ์ ทิพโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง สมปอง ทวีหันต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจีระพรรณ ศรีหามี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปราณี ศรีอาภรณ์
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวนัฐวดี อุ่นจังหาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศักดิ์ชัย เคหาบาล
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

นายชยากร เพ็งอารีย์
พนักงานช่วยเหลือคนไช้
นายทองสาย ช่วงบัว
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
นายอัครเดช เวียงนนท์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางเพ็ญศรี กมลผาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางรำไพ ไพโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจันทราภรณ์ สุวรรณโชติ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดวงรัตใต้
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวชนัญชิดา ช่วงบัว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปิยนันท์ มาตยะสี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายชยพล หาญประทุม
พนักงานเปล


นางสาวพรรณา เพ็งปอภาร
นักโภชนาการ
นางนารี อุดมชะรา
พนักงานประกอบอาหาร
นางสงกรานต์ อินธิสอน
พนักงานประกอบอาหาร


นายธีรินทร์ ไชยประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
นายทองพูล ปะกาโส
พนักงานขับรถยนต์
นายทรงชัย ฉันวิจิตร
พนักงานบริการ


นายภัทธิยะ ศีรษะภูมิ
นายช่างเทคนิค

นายนพพร ศรีษะภูมิ
พนักงานบริการกลับหน้าหลัก